تنظيمات

تقرس هب ای ندش دوقفم تروص رد .دینک لاعفریغ ای لاعف ار نم هارمه هاگتسد نتفای یگژیو :نم نفلت نتفای• نتفای تیاس بو هب دیناوت یم نینچمه .دنک کمک نآ نتفای رد امش هب دناوت یم یگژیو نیا ،ناتهاگتسد نتفر تقرس هب ای هدش دوقفم هاگتسد لرتنک و یبایدر یارب )findmymobile.samsung.com( نم هارمه هاگتسد

.دینزب رس نات هتفر

.دش دهاوخ زاجم صخشمان عبانم زا اه همانرب بصن ،یگژیو نیا زا هدافتسا اب :صخشمان عبانم

.دینک نییعت ار یتینما تامیظنت ریاس :تینما تامیظنت ریاس

تشگنا رثا صیخشت

دیناوت یم ،تبث زا دعب .دوش هریخذ و تبث ناتهاگتسد رد دیاب امش تشگنا رثا تاعلاطا ،تشگنا رثا ییاسانش یارب :دنک هدافتسا ریز یاه تیلباق یارب امش تشگنا رثا زا هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد

هحفص لفق• بو متسیس هب دورو• گنوسماس کارتشا دییأت•

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا•

تینما ات هدرک هدافتسا تشگنا یاهرثا زا کی ره درفب رصحنم تاصخشم زا تشگنا رثا صیخشت• نیا اب .دشاب یم مک رایسب توافتم تشگنا رثا ود نیب روسنس هابتشا لامتحا .دشخب ءاقترا ار امش هاگتسد ار اهنآ روسنس تسا نکمم دنتسه هیبش مه هب رایسب ،هناگادج یاه تشگنا رثا هک ردان دراوم رد ،لاح

.دهد صیخشت ناسکی تروصب

تشگنا رثا رتهب ییاسانش یارب

تیاعر دنراذگ یم ریثأت تشگنا رثا ییاراک رب هک ار ریز طیارش ،هاگتسد رد دوخ یاه تشگنا ندرک نکسا ماگنه :دینک

یایشا هلیسوب یلصا هحفص دیلک دیشاب بقارم .تسا تشگنا رثا ییاسانش رگسح کی یواح یلصا هحفص دیلک•

.دوشن یگدید بیسآ ای شارخ راچد ،دنبندرگ و دیلک ،هکس ریظن یزلف

تشگنا رثا ییاسانش رگسح درکلمع صقن ثعاب تسا نکمم تسا هدش هضرع هاگتسد هارمه هک هحفص ظفاحم•

.دوش رتهب تشگنا رثا تیساسح ات دینک ادج ار هحفص ظفاحم .دوش

.دنشاب کشخ و زیمت امش یاه تشگنا و تشگنا رثا ییاسانش هیحان هک دینک لصاح نانیمطا•

.دنکن ییاسانش ار دنتسه مخر یاج ای کورچ و نیچ یاراد هک ییاه تشگنا رثا هاگتسد تسا نکمم•

90