مقدمات

اه همانرب هحفص

.دهد یم ناشن ،هدش بصن دیدج یاه‌همانرب هلمج زا ،اه‌همانرب همه یارب ار ییاهدامن ،اه همانرب هحفص

ار ناتتشگنا ،اه لنپ ریاس هدهاشم یارب .دوش زاب اه همانرب هحفص ات دینزب هبرض همانرب یور ،یلصا هحفص رد

.دینزب هحفص نییاپ رد هحفص یاهرگناشن زا یکی یور ای دیشکب تسار ای پچ تمس هب هحفص یور

اه همانرب ییاجباج

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

ناکم هب ار نآ و دیراد هگن و هدز هبرض رظن دروم همانرب یور رب .دینزب هبرض شیاریو یور اه همانرب هحفص رد

.دیشکب دیدج

.دوش لقتنم رگید هحفص هب ات دیشکب هحفص رانک هب ار نآ ،رگید لنپ کی هب همانرب لاقتنا یارب

هشوپ ندرک تسرد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دینزب هبرض شیاریو یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دیشکب یرگید همانرب یور ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض همانرب کی یور2 2

.دینک اهر ار همانرب ،دش نایامن اه همانرب فارطا رد هشوپ باق یتقو3 3

.دوش یم داجیا یباختنا یاه همانرب یواح یدیدج هشوپ

22