ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

ییاتود نیبرود

هرجنپ کی رد ولج نیبرود طسوت هدش هتفرگ ملیف ای ریوصت ،دیریگ یم تشپ نیبرود اب ار یقفا سکع کی هک یماگنه تروص هب دوخ هرهچ زا یرادربسکع و ابیز یا هرظنم زا سکع نتفرگ یارب .سکعلاب و دوش یم نایامن رگید

.دییامن هدافتسا یگژیو نیا زا ،نامزمه

ودینزب هبرض یور ،سکع نتفرگ یارب .دینزب هبرض ییاتود نیبرود تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد

.دینزب هبرض یور ،طبض عورش یارب

.ﺭﮕﻳﺩ ﻩﺭﺟﻧﭘ یﺍﺭﺑ ﺏﺎﻗ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

هب هقیقد 10 و Full HD تروص هب هقیقد 5 رثکادح ات ییاه ملیف دیناوت یم ییاتود نیبرود تلاح رد

.دینک طبض VGA ای HD تروص

راکدوخ سکع

.دیریگب سکع ناتدوخ زا ،ولج نیبرود اب

.دینزب هبرض یور ،دوخ زا سکع نتفرگ تهج ولج نیبرود هب ییاجباج یارب1 1

.دینزب هبرض راکدوخ سکع تلاح یور2 2

59