یدربراک یاه همانرب

اه‌همانرب فذح ای بصن

Galaxy Apps

Samsung یاه هاگتسد هژیو یاه همانرب دیناوت یم .دینک هدافتسا اه همانرب دولناد و دیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینک دولناد ار Galaxy

.دینزب هبرض Galaxy Apps یور اه همانرب هحفص رد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یدربراک همانرب نیا

یدربراک یاه همانرب بصن

.دینزب هبرض وجتسج یور رظن دروم هملک کی یوجتسج یارب ای دینک رورم یدنب هقبط بسح رب ار اه همانرب

.دینزب هبرض بصن یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینزب هبرض تمیق یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب

.دییامن

اه همانرب راکدوخ یناسرزور هب تاميظنت یور ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار یا‌هنیزگ سپس و دینزب هبرض

Play هاگشورف

.دینک هدافتسا اه همانرب دولناد و دیرخ یارب همانرب نیا زا

.دینزب هبرض Play هاگشورف یور اه همانرب هحفص رد

یدربراک یاه همانرب بصن

.دینزب هبرض یور رظن دروم هملک یوجتسج یارب ای دینک رورم یدنب هقبط بسح رب ار اه همانرب

.دینزب هبرض بصن یور ،ناگیار یاه‌همانرب دولناد یارب .دینک باختنا نآ تاعلاطا هدهاشم یارب ار همانرب کی لابند ار هحفص یور یاه‌لمعلاروتسد و دینزب هبرض تمیق یور ،ناگیارریغ یاه‌همانرب دولناد و یرادیرخ یارب

.دییامن

اه‌همانرب راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت یور ،راکدوخ یناسرزور‌هب تامیظنت رییغت یارب

.دینک باختنا ار یا‌هنیزگ سپس و دینزب هبرض

43