تنظيمات

ثوتولب یاه هاگتسد ریاس اب ندش تفج

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور سپس و دینزب هبرض ثوتولب یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

.دینک باختنا ندش تفج یارب ار هاگتسد کی2 2

یور ،روبع زمر راکدوخ دیلوت دییأت نودب ،دشاب هدش تفج رظن دروم هاگتسد اب ًلابق ناتهاگتسد هک یتروص رد

.دینزب هبرض هاگتسد مان

دید تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد ندش تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دینک هعجارم رگید هاگتسد ربراک یامنهار هچرتفد هب .دنک نشور ار تیؤر

.تسا هدهاشم لباق اه هاگتسد ریاس یارب امش هاگتسد ،تسا زاب ثوتولب تامیظنت هحفص هک یماگنه

.دیریذپب ‌ناتهاگتسد رد ار ثوتولب لاصتا تساوخرد ،دییأت یارب3 3

.دوش یم رارقرب اه هاگتسد نیب طابترا ،دنک یم لوبق ار ثوتولب لاصتا تساوخرد رگید هاگتسد یتقو

هداد تفایرد و لاسرا

یاه‌لیاف ای نیبطاخم ریظن ییاه‌هداد دیناوت یم .دننک یم ینابیتشپ ثوتولب قیرط زا هداد لاقتنا زا اه همانرب زا یرایسب هاگتسد هب ریوصت کی لاسرا زا یلاثم ریز یاهراک .دیراذگب کارتشا هب ثوتولب یاه‌هاگتسد ریاس اب ار یا هناسر

.دشاب یم رگید

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار ریوصت کی2 2

.دینک باختنا نآ هب ریوصت لاقتنا یارب ار یهاگتسد سپس و دینزب هبرض ثوتولب یراذگ‌کارتشا یور3 3

تیؤر تیلباق هنیزگ هاگتسد هک دینک تساوخرد ،درادن رارق تسرهف رد ندش تفج یارب رظن دروم هاگتسد رگا

.دنک نشور ار

.دیریذپب ‌رگید هاگتسد رد ار ثوتولب لاصتا تساوخرد4 4

82