تنظيمات

یصوصخ تلاح

.دییامن یریگولج ،نآ هب نارگید یسرتسد زا ات دینک ناهنپ ار ناتهاگتسد رد یصخش یاوتحم

یصوصخ تلاح یزاس‌لاعف

لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور سپس و دینزب هبرض یصوصخ تلاح یصخش یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دوش

دک میظنت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد ،دینک یم لاعف راب نیلوا یارب ار یصوصخ تلاح رگا

.دینک لابند یصوصخ تلاح یسرتسد

.دینک لابند ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد ،هدش میظنت شیپ زا یصوصخ تلاح یسرتسد دک ندرک دراو یارب2 2

.ددرگ یم نایامن تیعضو راون رد دامن و دوش یم لاعف یصوصخ تلاح

ار اه نآ و هدرک ادیپ یسرتسد هدش ناهنپ یاوتحم هب دیناوت یم ،تسا لاعف یصوصخ تلاح هک ینامز اهنت لاعفریغ ار یصوصخ تلاح ،یصوصخ هشوپ رد ندش هریخذ یاوتحم ندرک یفخم یارب .دینک هدهاشم

.دینک

اه متیآ ندرک ناهنپ

.دینک یزادنا هار ،شیاوتحم ندرک ناهنپ یارب ار یا همانرب ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض یصوصخ هب لاقتنا رتشیب یور سپس و دینک باختنا ار یدروم2 2

،هدش میظنت شیپ زا یصوصخ تلاح یسرتسد دک ندرک دراو یارب ،تسین لاعف یصوصخ تلاح رگا

.دینک لابند ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد

.دنوش یم لقتنم یصوصخ هشوپ هب یباختنا دراوم

94