ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

تشادداي

.دینک یدنب هقبط ار اهنآ و دینک داجیا ییاه تشاددای

.دینزب هبرض تشادداي یور اه همانرب هحفص رد

تشاددای نتشون

ریز یاه هنیزگ زا ،تشاددای نتشون نیح رد .دیسیونب تشاددای کی و دینزب هبرض اه تشاددای تسرهف رد یور :دینک هدافتسا

.یدنب هقبط هتسد کی میظنت ای داجیا :یدنب هقبط

.دینک هفاضا ریوصت :ريوصت

.دینک طبض ندرک هفاضا تهج ییادص :ادص

.دینک هفاضا اهراک زا یتسرهف داجیا یارب ،فیدر ره لوا رد ار یباختنا یاهرداک :اهراک

.دینزب هبرض هریخذ یور ،تشاددای هریخذ یارب

.دینزب هبرض تشاددای یاوتحم یور سپس و دینزب هبرض تشاددای یور ،تشاددای کی شیاریو یارب

اه تشاددای یوجتسج

دنا هژاو نیا یواح هک ییاه تشاددای یوجتسج یارب دیلک کی و دینزب هبرض اه تشاددای تسرهف رد وجتسج یور

.دینک دراو

تعاس

یفرعم

نییعت زین ار نآ تدم و یدنب نامز یصاخ راک یارب ،دینیبب ار ایند فلتخم یاهرهش نامز ،دینک میظنت ار اهرادشه

.دینک

رادشه

.دینزب هبرض رادشه تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

74