تنظيمات

اه‌همانرب

.دیهد رییغت ار اه نآ تامیظنت و دینک تیریدم ار هاگتسد یاه همانرب

.دینزب هبرض اه‌همانرب یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک تیریدم و هدهاشم ار دوخ هاگتسد یاه همانرب :همانرب ریدم

.دینک باختنا اه‌همانرب زا هدافتسا یارب ضرف‌شیپ میظنت کی :ضرف‌شیپ یاه‌همانرب

.دیهد رییغت دوخ هاوخلد هب ار همانرب ره هب طوبرم تامیظنت :یدربراک یاه همانرب تامیظنت

هنیمز سپ ریوصت

.دیهد رییغت لفق هحفص و یلصا هحفص یارب ار هنیمز سپ ریوصت تامیظنت

.دینزب هبرض هنیمز سپ ریوصت یور ،تامیظنت هحفص رد

تینما و لفق هحفص

اه هنیزگ

.دیهد رییغت ار تراک USIM ای تراک میس و هاگتسد ینمیا تامیظنت

.دینزب هبرض تینما و لفق هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنشاب توافتم دوجوم یاه هنیزگ دراد ناکما ،هحفص لفق یباختنا شور هب هتسب

.دیهد رییغت ار هحفص لفق شور :هحفص لفق عون

.دیهد رییغت دنوش یم هداد شیامن هدش لفق هحفص رد هک یدراوم یارب ار تامیظنت :تاعلاطا شیامن

.دینک باختنا هحفص ندش زاب نامز رد هدهاشم یارب ار یا هولج :ییاشگ لفق هولج

.دینک تبث دوخ گنوسماس باسح هب دورو ای هاگتسد تینما یارب هاگتسد رد ار دوخ تشگنا رثا :تشگنا رثا

.دینک هعجارم تشگنا رثا صیخشت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب

.دیهد رارق یسررب دروم رازفادب رظن زا ار هاگتسد و دینک یسررب ار هاگتسد تینما تیعضو :هاگتسد تینما

89