ضمیمه

دشن تفای رگید ثوتولب هاگتسد

.دشاب هدش لاعف امش هاگتسد یور ثوتولب میس یب یگژیو دیوش نئمطم•

.دشاب لاعف دیوش لصو نآ هب دیهاوخ یم هک یهاگتسد یور ثوتولب میس یب یگژیو هک دیوش نئمطم•

.دنراد رارق )رتم 10( ثوتولب درب هدودحم رثکادح رد رگید ثوتولب هاگتسد و امش هاگتسد هک دیوش نئمطم•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم کی اب ،درکن عفر ار لکشم لااب یاه هتکن رگا

دوش یمن رارقرب لاصتا ،دینک یم لصو هنایار هب ار هاگتسد یتقو

.تسا راگزاس امش هاگتسد اب دینک یم هدافتسا هک USB لباک دیوش نئمطم•

.تسا هدش یناسرزور هب و هدش بصن امش هنایار رد بسانم رویارد هک دیوش نئمطم•

ای Windows XP Service Pack 3 هخسن هک دیوش نئمطم ،دیتسه Windows XP ربراک امش رگا•

.تسا هدش بصن امش هنایار یور نآ رتلااب

دنک ادیپ ار یلعف ناکم دناوت یمن امش هاگتسد

زا ات دینک میظنت ار هاگتسد .دنشاب فیعض ،هتسبیاهاضف ریظن اه ناکم زا یخرب رد GPS یاه لانگیس دراد ناکما

.دنک ادیپ طیارش نیا رد ار امش یلعف ناکم ات دنک هدافتسا هارمه تنرتنیا ای Wi-Fi

تسا هتفر نیب زا هاگتسد رد هدش هریخذ یاه‌هداد

هداد دیناوت یمن ،تروص نیا ریغ رد .دینک هیهت نابیتشپ هخسن دوخ هاگتسد رد هدش هریخذ مهم یاه‌هداد مامت زا هشیمه رد هدش هریخذ یاه‌هداد نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس .دینک یبایزاب نتفر نیب زا ای یگدید بیسآ تروص رد ار اه

.درادن یتیلوئسم هاگتسد

تسا هدهاشم لباق هاگتسد یجراخ هندب یور کچوک هرفح کی

تاعطق شزرل ای یئزج ندروخ بات ثعاب تسا نکمم و تسا هناخراک یحارط یرورض یگژیو کی هرفح نیا•

.دوش

.دوش هرفح نیا کدنا شرتسگ ثعاب تسا نکمم تاعطق نیب کاکطصا ،نامز رورم هب•

105