مقدمات

یلصا هحفص یاه هنیزگ

کیدزن مه هب ار دوخ یاه تشگنا هحفص رد ای دیراد هگن و دینزب هبرض یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص رد ار نآ ،یلصا هحفص یاه لنپ ددجم یدنب بیترت ای ندرک فذح ،ندرک هفاضا اب .دینیبب ار دوجوم یاه هنیزگ ات دینک هفاضا یلصا هحفص هب ار اه تجیو ،دینک میظنت ار یلصا هحفص هنیمز سپ دیناوت یم نینچمه .دیهد رییغت هاوخلد هب

.دیهد ماجنا یرگید یاهراک و دینک

.دیهد رییغت لفق هحفص و یلصا هحفص یارب ار هنیمز سپ ریوصت تامیظنت :هنیمز سپ ریوصت

یاهدرکلمع هک دنتسه یکچوک یدربراک یاه همانرب اه تجیو .یلصا هحفص هب تجیو ندوزفا :اه تجیو

.دنهد یم رارق سرتسد رد یلصا هحفص رد ناسآ یسرتسد و تاعلاطا هئارا یارب ار یصاخ یا همانرب

19