تنظيمات

یرتاب

.دیهد رییغت ار ورین هریخذ یاه هنیزگ و دینک هدهاشم ار یرتاب یورین تاعلاطا

.دینزب هبرض یرتاب یور ،تامیظنت هحفص رد

تسا نکمم هدافتسا نامز .تسا یرتاب یورین ندش مامت زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن هدنامیقاب هدافتسا نامز

.دشاب توافتم درکراک طیارش و یوجتسج هاگتسد تامیظنت هب هتسب

تاعلاطا بسک یارب .دیهد رییغت ار نآ هب طوبرم تامیظنت و دینک لاعف ار ورین هریخذ تلاح :ورین هریخذ تلاح

.دینک هعجارم ورین هریخذ تلاح هب ،رتشیب

نامز تدم ،همانرب کی هب دودحم یسرتسد هزاجا و رت هداس نامدیچ شیامن اب :رتشیب یورین هریخذ تلاحیورین هریخذ تلاح هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیهد شهاک ار نآ فرصم و شیازفا ار یرتاب درکراک

.دینک هعجارم رتشیب

.دهد ناشن ار یرتاب ژراش زا هدنامیقاب نامز ات دینک میظنت ار هاگتسد :یرتاب دصرد شیامن

هریخذ لحم

.دینک هدهاشم ار دوخ هاگتسد هظفاح تاعلاطا

.دینزب هبرض هریخذ لحم یور ،تامیظنت هحفص رد

شیپ یاه همانرب و لماع متسیس اریز تسا هدش صخشم تیفرظ زا رتمک یلخاد هظفاح یعقاو تیفرظ یناسرزور هب زا سپ تسا نکمم دوجوم هظفاح تیفرظ نازیم .دنا هدرک لاغشا ار هظفاح زا یشخب ضرف

.دنک رییغت هاگتسد

یبناج مزاول

.دیهد رییغت ار یبناج مزاول هب طوبرم تامیظنت

.دینزب هبرض یبناج مزاول یور ،تامیظنت هحفص رد

تروص هب نآ لفق ،دوش یم زاب نآ شوپرد یتقو هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :راکدوخ ییاشگزاب

.دینک هدافتسا دیناوت یم هحفص لفق یاه شور یخرب یارب طقف یگژیو نیا زا .دوش زاب راکدوخ

99