تنظيمات

دولناد هدننک‌تیوقت

هب هارمه نفلت و Wi-Fi یاه هکبش قیرط زا تیاباگم ۳۰ زا رتگرزب یاه لیاف رت عیرس دولناد یارب ار یگژیو نیا

.دوش یم دولناد تعرس شیازفا ثعاب Wi-Fi رت یوق لانگیس کی .دینک میظنت نامزمه تروص

.دینزب هبرض دولناد هدننک‌تیوقت رتشیب لاصتا تامیظنت یور ،تامیظنت هحفص رد

.دیوش یفاضا یاه‌هنیزه لمحتم تسا نکمم هارمه نفلت هکبش قیرط زا اه‌لیاف دولناد ماگنه•

رتارف هدش میظنت یامد زا هاگتسد یامد رگا .دوش مرگ تسا نکمم هاگتسد ،گرزب یاه‌لیاف دولناد ماگنه•

.دوش یم لاعفریغ یگژیو نیا ،دور

.دریگ رارق ریثأت تحت تسا نکمم یگژیو نیا ییاراک و تعرس ،دنشاب رادیاپان هکبش یاه لانگیس رگا•

نکمم ،تسا توافتم مه اب رایسب هارمه نفلت و Wi-Fi هکبش یاه لاصتا یاه‌هداد لاقتنا تعرس رگا•

.دنک هدافتسا رت‌عیرس لاصتا زا طقف هاگتسد تسا

هدافتسا )HTTPS( نتمربا لاقتنا نما لکتورپ و )HTTP\ 1.1 نتمربا لاقتنا لکتورپ زا تیلباق نیا•

.دومن هدافتسا FTP ریظن اه لکتورپ ریاس اب ناوت یمن یگژیو نیا زا .دنک یم

اه‌نلاعا و اهادص

.دیهد رییغت ار دوخ هاگتسد فلتخم یاهادص تامیظنت

.دینزب هبرض اه‌نلاعا و اهادص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دنک هدافتسا توکس تلاح ای ادص تلاح زا هک دینک هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :ادص تلاح

.دینک میظنت اه نلاعا و ،متسیس یاهادص ،اه ملیف و یقیسوم ،سامت یاه گنز یارب ار ادص نازیم :ادص یدنلب

.دیهد رییغت ار متسیس یادص و گنز گنهآ تامیظنت :گنز یاه‌گنهآ و اهادص

.دیهد رییغت ار شزرل تامیظنت :اه شزرل

.دینک صخشم ار ادص هب طوبرم تامیظنت ریاس :ادص تیفیک و اه‌هولج

ار زاجم دراوم زجب ،یدورو یاه سامت و اه نلاعا یادص ات دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :دیوشن محازم

.دنکن شخپ

.دینک میظنت لفق هحفص رد ار اه نلاعا یاوتحم شیامن مدع ای شیامن :لفق هحفص رد اه‌نلاعا

.دیهد رییغت ار همانرب ره هب طوبرم نلاعا تامیظنت :همانرب یاه‌نلاعا

87