ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

دنمشوه ریدم

یفرعم

رارق امش رایتخا رد متسیس تینما و RAM ،هظفاح ،ناتهاگتسد یرتاب تیعضو زا یلک یامن کی ،دنمشوه تیریدم

.دینک یزاس هنیهب ار ناتهاگتسد ،تشگنا هبرض کی اب دیناوت یم نینچمه .دهد یم

عیرس یزاس هنیهب یگژیو زا هدافتسا

.دینزب هبرض همه یزاسکاپ دنمشوه ریدم یور اه همانرب هحفص رد

.دوش یم ریز یاهدرکلمع قیرط زا هاگتسد درکلمع دوبهب بجوم عیرس یزاس هنیهب یگژیو

زا یرادقم ندرک کاپ و دننک یم هدافتسا یدایز رایسب نازیم هب یرتاب یورین زا هک ییاه همانرب ییاسانش•

.هظفاح

.هنیمز سپ رد ارجا لاح رد یاه همانرب نتسب و یرورضریغ یاه لیاف فذح•

.رازفادب یارب نکسا•

دنمشوه تیریدم زا هدافتسا

.دینک باختنا ار یگژیو کی و دینزب هبرض دنمشوه ریدم یور ،اه همانرب هحفص رد

64