ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

یزاجم هحفص زا هدافتسا

یاهدرکلمع زا دیناوت یم .دراذگ یم کارتشا هب رگید هاگتسد یور رب ار هاگتسد کی شیامن هحفص SideSync زا یریوصت ریز رد .دینک هدافتسا ،یزاجم هحفص قیرط زا ،اه همانرب یزادنا هار و سامت یرارقرب دننام هاگتسد

.دراد رارق تلبت یزاجم هحفص

.دننکن لمع یزاجم هحفص رد اهدرکلمع زا یخرب تسا نکمم•

.دشاب توافتم یزاجم هحفص رد دوجوم یاهدرکلمع و رهاظ ،لصتم هاگتسد هب هتسب تسا نکمم•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.یﺯﺎﺟﻣ ﻪﺣﻔﺻ ﻥﺩﺭﮐ ﮏﭼﻭﮐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻪﺑ ﻪﻧﺎﻳﺍﺭ ﺎﺑ ﺍﺭ ﺩﻭﺧ ﺕﻠﺑﺗ ﻩﺍﺭﻣﻫ ﺕﻧﺭﺗﻧﻳﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻝﺎﺻﺗﺍ ﻥﺩﺭﮐ ﻊﻁﻗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﺭﺍﺫﮕﺑ کﺍﺭﺗﺷﺍ

 

 

 

 

 

 

 

.یﺯﺎﺟﻣ ﻪﺣﻔﺻ ﻥﺩﺭﮐ گﺭﺯﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:دینک هدافتسا ریز یاه هنیزگ زا ات دینزب هبرض یور

.دیراذگب کارتشا هب دوخ تلبت اب ار هنایار سوام و دیلک هحفص :

.دشاب هتشاد رارق لااب رد هشیمه ات دینک میظنت یا هنوگب ار یزاجم هحفص :

.دیناخرچب ار هحفص :

.دیریگب سکع هحفص زا :

هب هتسب یگژیو نیا تسا نکمم .دینک نشور تلبت و هنایار قیرط زا لرتنک یارب ار تلبت شیامن هحفص :

.دنشابن دوجوم لصتم هاگتسد

.دینک زاب دوخ هنایار بو رگرورم رد ار یناسکی بو هحفص :

.دیشکب دیدج ناکم هب ار نآ و هدرک کیلک یزاجم هحفص یلااب ،یزاجم هحفص ندرک اجباج یارب

ار نآ و هدرک کیلک سپس ،دیهد رارق یزاجم هحفص هبل یور ار سوام رگ هراشا ،یزاجم هحفص هزادنا میظنت یارب

.دیشکب

69