تنظيمات

هاگتسد لاصتا عطق

.دینزب هبرض Wi-Fi‏یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینزب هبرض Wi-Fi Direct‏یور2 2

.دهد‌یم ناشن یتسرهف رد ار هدش تفج یاه‌هاگتسد ،امش هاگتسد

.دینزب هبرض لاصتا عطق یارب هاگتسد مان یور3 3

ثوتولب

یفرعم

.دینک هدافتسا لاعف ثوتولب یاراد یاه هاگتسد ریاس اب تاعلاطا لدابت یارب ثوتولب زا

قیرط زا یتفایرد ای یلاسرا یاه‌هداد زا هدافتسا ءوس ای ،تقرس ،نتفر تسد زا لابق رد گنوسماس•

.دریذپ‌یمن یتیلوئسم هنوگ‌چیه ،ثوتولب

ودیراذگ یم کارتشا هب ار اه هداد ،نمیا ًلاماک و نانیمطا لباق یاه هاگتسد اب هک دیوش نئمطم هشیمه•

.دبای شهاک لاقتنا تعرس تسا نکمم ،دشاب هتشاد دوجو اه هاگتسد نیب یعنام رگا .دینک یم تفایرد

امش هاگتسد اب تسا نکمم ،دنرادن Bluetooth SIG هیدییأت هک ییاهنآ ًاصوصخم ،اه هاگتسد زا یخرب•

.دنشابن راگزاس

دورو ای اهلیاف یپک ندیدزد ،لاثم ناونع هب( دینکن هدافتسا ینوناق ریغ دصاقم یارب ثوتولب تیلباق زا•

.)یراجت دصاقم یارب ینوناق ریغ

.تسین ثوتولب تیلباق زا ینوناق ریغ هدافتسا زا یشان بقاوع لوئسم گنوسماس

81