مقدمات

.راتشون تلاح هب رییغت :

.ﻪﺗﺷﻭﻧ ﻪﺑ ﺩﺍﺩﻋﺍ ﺕﻟﺎﺣ ﺯﺍ ﯽﻳﺎﺟﺑﺎﺟ

.ﺩﺭﺍﺩﻧﺎﺗﺳﺍ ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﻪﺑ ﯽﻳﺎﺟﺑﺎﺟ

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا

.دروب پیلک زا دروم کی ندوزفا :

.اه کتروص جرد :

اجباج یرگید لحم هب ار دیلک هحفص دیناوت یم هنابز ندیشک اب .روانش ای کیکفت دیلک هحفص هب ییاجباج :

.دینک

.دیلک هحفص تامیظنت رییغت : •

یراذگ یاج و ندرک یپک

.دیراد هگن و دینزب هبرض نتم یور1 1

.دینزب هبرض همه باختنا یور ،نتم لک باختنا یارب ای دیشکب ار ای ،رظن دروم نتم باختنا یارب2 2

.دینزب هبرض ندیرب ای یپک یور3 3

.دوش یم یپک دروب پیلک رد هدش باختنا نتم

.دینزب هبرض قاصلا یور و دیراد هگن و دینزب هبرض نتم ندرک دراو یارب رظن دروم لحم رد4 4

.دینک باختنا ار نتم و دینزب هبرض دروب پیلک یور ،دیا هدرک یپک ًلابق هک ینتم یراذگ یاج یارب

30