مقدمات

وشزاب یاه هرجنپ تکرح

یدیدج لحم هب و دیراد هگن ار نآ و دینزب هبرض هرجنپ یور هریاد یور ،وشزاب هرجنپ کی ندرک اجباج یارب

.دیشکب

هحفص کیکفت تلاح رد وشزاب تلاح یزادنا هار

.دوش یزادنا هار وشزاب تلاح رد ات دینزب هبرض همانرب کی هرجنپ یور ،کیکفت هحفص یامن رد1 1

.دیراد هگن و دینزب هبرض همانرب یاه هرجنپ نایم هقلح یور2 2

.دوش یم یزادنا هار وشزاب هرجنپ رد یباختنا همانرب

36