ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

اه‌سکع

.دینک وجتسج و تیریدم ،شیاریو اج کی رد فلتخم عبانم زا ار دوخ یاهویدیو و اه سکع همه

Hangouts

پگ ماگنه رد ییویدیو یاه‌سامت و اه‌کلکش ،ریواصت زا و دینزب پگ یهورگ ای هناگادج تروص هب ناتناتسود اب

.دینک هدافتسا ندز

Google

.دیزادرپب وجتسج هب ناتهاگتسد ای تنرتنیا رد تعرس هب

یتوص یوجتسج

.دیزادرپب اه نآ یوجتسج هب تعرس هب ،رظن دروم تارابع ای تاملک نتفگ اب

Google‎تامیظنت‏

.دینک نییعت ار Google طسوت هدش هئارا یاه‌یگژیو زا یخرب هب طوبرم تامیظنت

78