تنظيمات

یربراک یاه باسح

.دینک هفاضا تاعلاطا یزاس ماگمه تهج ار ناتیاه باسح ریاس ای ،Google و گنوسماس یاه باسح

باسح ندوزفا

،اه باسح نیا ندرک تسرد اب .دنراد زاین یربراک باسح کی هب ،امش هاگتسد رد هدش هدافتسا یاه‌همانرب زا یخرب

.دینک هدافتسا وحن نیرتهب هب دوخ هاگتسد زا

.دینزب هبرض باسح ندوزفا یربراک یاه باسح یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینک باختنا باسح سیورس کی2 2

.دییامن لابند باسح میظنت لیمکت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد3 3

باختنا ،دنوش ماگمه دیاب هک ار یدراوم و هدرک باختنا ار باسح کی ،ناتیاه باسح اب اوتحم یزاس ماگمه یارب

.دینک

گنوسماس یاه باسح تبث

تاعلاطا دیناوت یم .دیراد زاین گنوسماس کارتشا هب Samsung apps یاه همانرب زا یخرب زا هدافتسا یارب هدافتسا یارب .دییامن یبایزاب ار اهنآ ای دینک یریگ نابیتشپ دوخ گنوسماس کارتشا رد ار هاگتسد نیا رد هدش هریخذ

.دینک تبث هاگتسد نیا رد ار دوخ گنوسماس باسح ،گنوسماس یاه سیورس زا ناسآ

.دینزب هبرض باسح ندوزفا اه باسح یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینزب هبرض گنوسماس کارتشا یور2 2

.دییامن لابند باسح میظنت لیمکت یارب ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد3 3

ماجنا نودب دنراد زاین گنوسماس کارتشا هب هک ییاه همانرب زا دیناوت یم امش ، گنوسماس کارتشا ندش تبث زا دعب

.دینک هدافتسا ،متسیس هب ندش دراو هلحرم

اه باسح فذح

یارب رظن دروم باسح و دینک باختنا ار یربراک باسح کی مان ،دینزب هبرض اه باسح یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینزب هبرض باسح فذح رتشیب یور سپس و دییامن باختنا ار فذح

97