مقدمات

هشوپ ندرک تسرد

.دیشکب یرگید همانرب یور ار نآ و دیراد هگن و هدز هبرض همانرب کی یور ،یلصا هحفص رد1 1

.دینک اهر ار همانرب ،دش نایامن اه همانرب فارطا رد هشوپ باق یتقو2 2

.دوش یم داجیا یباختنا یاه همانرب یواح یدیدج هشوپ

.دینک دراو ار یا هشوپ مان و دینزب هبرض .دینک دراو ار هشوپ مان یور3 3

هشوپ تمس هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یرگید همانرب یور ،هشوپ هب رتشیب یاه همانرب ندوزفا یارب

.دیشکب

اه لنپ تیریدم

.دیراد هگن و هدز هبرض یلاخ هیحان کی یور ،یلصا هحفص رد ،لنپ کی فذح ای ییاجباج ،ندوزفا یارب

.دینزب هبرض یور سپس و دیهد تکرح پچ تمس هب ار هحفص ،لنپ کی ندوزفا یارب

.دیشکب دیدج ناکم هب ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض لناپ شیامن شیپ یور ،لنپ کی ییاجباج یارب

هحفص یلااب رد فذح تمس هب ار نآ سپس و دیراد هگن و هدز هبرض لنپ شیامن‌شیپ یور ،لنپ کی فذح یارب

.دیشکب

.دینزب هبرض یور ،یلصا هحفص ناونع هب لنپ کی میظنت یارب

21