مقدمات

.دینک دراو ار هشوپ کی مان و دینزب هبرض .دینک دراو ار هشوپ مان یور4 4

هشوپ تمس هب ار نآ سپس و دیراد هگن و دینزب هبرض یرگید همانرب یور ،هشوپ هب رتشیب یاه همانرب ندوزفا یارب

.دیشکب

رگناشن یاهدامن

.دنا هدش تسرهف ریز لودج رد اهدامن نیرت جیار .دنوش‌یم نایامن هحفص یلااب تیعضو راون رد رگناشن یاهدامن

راون ندش نایامن یارب .دوشن نایامن اه‌همانرب زا یخرب هحفص یلااب رد تیعضو راون تسا نکمم

.دیشکب نییاپ تمس هب هحفص یلااب زا ار دوخ تشگنا ،تیعضو

انعم

دامن

درادن دوجو لانگیس

 

لانگیس تردق

 

)سیورس لومعم هقطنم زا جراخ( گنیمور

 

GPRS هکبش هب لاصتا

 

EDGE هکبش هب لاصتا

 

UMTS هکبش هب لاصتا

 

HSDPA هکبش هب لاصتا

 

HSPA+ هکبش هب لاصتا

 

LTE هکبش هب لاصتا

/

Wi-Fi هکبش هب لاصتا

 

دش لاعف ثوتولب

 

دش لاعف GPS

 

سامت لاح رد

 

خساپ یب سامت

 

دیدج یا هناسردنچ ای ینتم مایپ

 

تسا لاعف رادشه گنز

 

تسا لاعف ادص یب تلاح

 

تسا لاعف هدننازرل تلاح

 

 

 

23