مقدمات

نتم ندرک دراو

دیلک هحفص نامدیچ

تروص هب دیلک هحفص کی ،دینک یم دراو ‌رگید دراوم و تشاددای نتشون ،مایپ لاسرا یارب ار ینتم هک یماگنه

.دوش‌یم نایامن راکدوخ

زا یکی هب ار یدورو نابز دیاب ،نتم ندرک دراو یارب .دوش یمن ینابیتشپ اه نابز زا یضعب رد نتم دورو

.دیهد رییغت هدش ینابیتشپ یاه نابز

.یﺭﺍﺫﮔ ﻪﻧﺎﺷﻧ ﻡﺋﻼﻋ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﯽﻠﺑﻗ ﻪﺗﺷﻭﻧ ﻑﺫﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.یﺩﻌﺑ ﻁﺧ ﻪﺑ ﻥﺗﻓﺭ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یﺍﺭﺑ .گﺭﺯﺑ ﺕﺭﻭﺻﺑ ﻑﻭﺭﺣ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺭﺎﺑﻭﺩ ،ﺩﺷﺎﺑ گﺭﺯﺑ ﻑﻭﺭﺣ ﻪﻣﻫ ﻪﮑﻧﻳﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺎﻣﻧ ﻥﺎﮑﻣ ﻥﺩﺭﮐ ﺎﺟﺑﺎﺟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻧﺯﺑ ﻪﺑﺭﺿ ﻥﺁ ﻪﺑ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﺗﺷﺍﺫﮔ ﻪﻠﺻﺎﻓ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ ﺭﻳﻳﻐﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتم نابز نداد رییغت

هدافتسا یارب رظن دروم یاه‌نابز سپس و دینزب هبرض یدورو یاه نابز باختنا یدورو یاه نابز یور دیلک یور تسار ای پچ تمس هب تشگنا ندیشک اب دیناوت‌یم ،دینک باختنا ار نابز دنچ ای ود رگا .دینک باختنا ار

.دیهد رییغت ار اه نابز ،هلصاف

دیلک هحفص یاه یگژیو ریاس

،هدافتسا دروم درکلمع نیرخآ هب هتسب .دیراد هگن و دینزب هبرض یور ،توافتم یاهدرکلمع زا هدافتسا یارب

.دنوش رهاظ دامن یاج هب یرگید یاهدامن تسا نکمم

.ادص قیرط زا نتم ندرک دراو :

ﻪﺑ ﻥﺗﻣ ﻥﺩﺭﮐ ﺩﺭﺍﻭ ﺭﺩ ﺙﮑﻣ ﺎﻳ ﻉﻭﺭﺷ

.ﺍﺩﺻ ﻪﻠﻳﺳﻭ

.ﺩﻳﻠﮐ ﻪﺣﻔﺻ ﻥﺩﺭﮐ ﺯﺎﺑ

29