مقدمات

اه هنیزگ ریاس زا هدافتسا

یاه هرجنپ نایم هریاد یور و دینک باختنا ار یا همانرب هرجنپ ،هحفص کیکفت تلاح رد اه همانرب زا هدافتسا ماگنه :دیبای یسرتسد ریز یاه هنیزگ هب ات دینزب هبرض همانرب

.دینک اجباج ار اه همانرب هرجنپ ناکم :

هرجنپ رد هنیزگ کی یور .دینک اهر و دیشکب رگید هرجنپ هب هرجنپ کی زا ار هدش یپک ریواصت و نتم :

.دیشکب رگید هرجنپ رد یلحم هب ار نآ و دیراد هگن و دینزب هبرض یباختنا

.دننک یمن ینابیتشپ یگژیو نیا زا اه همانرب زا یضعب

.هرجنپ ندرک کچوک :

.هرجنپ ندرک گرزب :

.همانرب نتسب :

34