ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

اه‌همانرب تیریدم

اه‌همانرب ندرک لاعفریغ ای فذح

نایامن دینک فذح ای لاعفریغ دیناوت‌یم هک ییاه همانرب یور دامن .دینزب هبرض شیاریو یور اه همانرب هحفص رد همانرب هحفص رد دیناوت‌یم ،نینچمه .دینزب هبرض فذح ای ندرک لاعفریغ یور و دینک باختنا ار همانرب کی .دوش‌یم ندرک لاعفریغ یور سپس و دینک باختنا ار همانرب کی ،دینزب هبرض همانرب ریدم اه‌همانرب تاميظنت یور اه

.دینزب هبرض فذح ای

.دینک لاعفریغ ار دنتسین هاگتسد زا فذح لباق هک یباختنا ضرف‌شیپ یاه‌همانرب :ندرک لاعفریغ

.دینک بصن وغل ار هدش دولناد یاه همانرب :فذح

اه همانرب یزاس لاعف

کی ،دیورب دش لاعفریغ هب ،دینزب هبرض همانرب ریدم اه‌همانرب تاميظنت یور اه همانرب هحفص رد دیناوت‌یم

.دینزب هبرض ندرک لاعف یور سپس و دینک باختنا ار همانرب

یصخش یاهلياف

،دنا هدش هریخذ یربا یزاس هریخذ یاه‌سیورس دننام یرگید یاه‌ناکم رد ای هاگتسد رد هک یفلتخم یاه‌لیاف هب

.دینک تیریدم ار اهنآ و هتشاد یسرتسد

.دینزب هبرض یصخش یاهلياف یور ،اه همانرب هحفص رد

.دینک هدهاشم ار ریخا یاه لیاف :ریخا یاه‌لیاف

.دینک هدهاشم عون ساسا رب ار اه لیاف :هورگ

.دینک هدهاشم ار هاگتسد رد هدش هریخذ یاه لیاف :یلحم هریخذ

.دینک هدهاشم ار یربا یزاس هریخذ سیورس رد هدش هریخذ یاه لیاف :Cloud یزاس هریخذ

.دینک هدهاشم ار ناتهاگتسد هظفاح تاعلاطا :هظفاح زا هدافتسا

.دینزب هبرض وجتسج یور ،اه هشوپ ای اه لیاف یوجتسج یارب

44