تنظيمات

شيامن هحفص

.دیهد رییغت ار شیامن هحفص تامیظنت

.دینزب هبرض شيامن هحفص یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک میظنت ار شیامن هحفص رون :ییانشور

.دیهد رییغت ار ملق عون و هزادنا :تنوف

ار دنام یم رظتنم هنیمز سپ رون ندرک شوماخ زا لبق هاگتسد هک ینامز تدم :هحفص ندش شوماخ نامز

.دینک میظنت

یریگولج ،هحفص هدهاشم ماگنه هب هنیمز سپ رون ندش شوماخ زا ات دینک میظنت ار هاگتسد :دنمشوه یرادیاپ

.دنک

.دیهد رییغت نآ تسارتنک و شیامن هحفص گنر میظنت یارب ار هحفص تلاح :هحفص تلاح

ظفاحم کی ،تسا هیاپ هب لاصتا ای ندش ژراش لاح رد هاگتسد یتقو ات دینک میظنت ار هاگتسد :هحفص ظفاحم

.دنک ارجا ار شیامن هحفص

تاکرح و اه تیلاعف

یم لرتنک ،نات هاگتسد رد ار تکرح ییاسانش هک یتامیظنت و دینک لاعف نات هاگتسد رد ار تکرح ییاسانش یگژیو

.دیهد رییغت دننک

.دینزب هبرض تاکرح و اه تیلاعف یور ،تامیظنت هحفص رد

یتسرد هب ار تاکرح .دوش رجنم هتساوخان یاه‌یدورو هب تسا نکمم هاگتسد هب هبرض ای دایز شزرل

.دینک لرتنک

تسد فک تاکرح زا هدافتسا اب ار اهرادشه ای یدورو یاه‌سامت هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :ادص‌یب

.دنک ادص یب

ای پچ هب هحفص یور ار دوخ تسد یتقو ات دینک میظنت یروط ار هاگتسد :یرادربسکع یارب تسد فک تکرح

.دینک هدهاشم یرلاگ رد ار هدش هتفرگ ریواصت دیناوت یم .دوش هتفرگ هحفص زا یسکع ،دیشک‌یم تسار

.تسین نکمم هحفص یرادربسکع ،اه یگژیو و اه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

88