ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

نیبطاخم تسیل ای سامت یاه شرازگ زا ‌سامت یرارقرب

نفلت هرامش ای بطاخم تسار تمس هب ار هحفص ،سامت یرارقرب یارب سپس و دینزب هبرض نیبطاخم ای شرازگ یور

.دینک اجباج

یللملا نیب سامت یرارقرب

.دینزب هبرض یور ،دشن نایامن هحفص یور دیلک هحفص رگا1 1

.دوش رهاظ + تملاع ات دیراد هگن و هدز هبرض 0 یور2 2

.دینزب هبرض یور سپس و هدرک دراو ار نفلت هرامش و رهش دک ،روشک دک3 3

اه سامت تفایرد

سامت هب ییوگخساپ

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

سامت کی ندرک در

.دیشکب گرزب هریاد نوریب هب ار ،دوش یم هتفرگ سامت امش اب یتقو

.دیشکب لااب تمس هب ار در مایپ راون ،سامت ندرک در زا دعب مایپ لاسرا یارب

در تاميظنت رتشیب نفلت یور و دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،سامت در یارب فلتخم یاه مایپ داجیا یارب

.دینزب هبرض یور سپس و دینک دراو ار یمایپ و دینزب هبرض ندرک در یاه‌مایپ سامت ندرک

خساپ یب یاه سامت

نلاعا لنپ ،خساپ یب یاه سامت تسرهف یارب .دوش یم رهاظ تیعضو راون رد دامن ،تفر تسد زا یسامت رگا ار خساپ‌یب یاه‌سامت ات دینزب هبرض شرازگ نفلت یور اه همانرب هحفص رد دیناوت یم نینچمه .دینک زاب ار اه

.دییامن هدهاشم

46