ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

.دیریگب ولج نیبرود زنل تمس هب ار ناتتروص3 3

.دینزب هبرض هحفص یور ناتدوخ زا سکع نتفرگ یارب ،درک ییاسانش ار امش هرهچ هاگتسد یتقو4 4

دینزب هبرض تاکرح لرتنک دیلک یور سپس و دینزب هبرض یور ،تسد فک زا هدافتسا اب سکع نتفرگ یارب هیناث دنچ زا سپ ،امش تسد صیخشت زا سپ هاگتسد .دیهد ناشن ولج نیبرود هب ار ناتتسد فک .دوش لاعف ات

.دریگ یم سکع

ینامز هلصاف اب سکع

.دینک هریخذ دیهاوخ یم هک ار ییاه سکع و دیریگب ینامز هلصاف کی رد ار دوخ زا هرترپ سکع یرس کی

.دینزب هبرض یور ،دوخ زا هرترپ نتفرگ تهج ولج نیبرود هب ییاجباج یارب1 1

.دینزب هبرض ینامز هلصاف اب سکع تلاح یور2 2

.دینزب هبرض هحفص یور ناتدوخ زا سکع نتفرگ یارب ،درک ییاسانش ار امش هرهچ هاگتسد یتقو3 3

.دریگ یم یا هیناث ود ینامز لصاوف رد سکع راهچ هاگتسد

دینزب هبرض تاکرح لرتنک دیلک یور سپس و دینزب هبرض یور ،تسد فک زا هدافتسا اب سکع نتفرگ یارب هیناث دنچ زا سپ ،امش تسد صیخشت زا سپ هاگتسد .دیهد ناشن ولج نیبرود هب ار ناتتسد فک .دوش لاعف ات

.دریگ یم سکع

.دینزب هبرض تبث یور و دینزب کیت هریخذ یارب دیهاوخ یم هک ار ییاه سکع4 4

اه تلاح دولناد

.دینک دولناد Galaxy Apps زا ار یرتشیب یرادربریوصت یاه تلاح

.دینزب هبرض دولناد تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد

هب تشگنا ندیشک تیلباق .دنرادن یسرتسد اه یگژیو همه هب هدش دولناد یرادربریوصت یاه تلاح زا یخرب یارب هحفص یور پچ تمس هب تشگنا ندیشک و اه تلاح تسرهف ندید یارب هحفص یور تسار تمس

.دشابن سرتسد رد تسا نکمم هدش هتفرگ یاهویدیو و ریواصت ندید

60