مقدمات

تغل گنهرف

.دینک هاگن تغل گنهرف رد ار تاغل یناعم ،بو تاحفص رورم ماگنه هلمج زا صاخ یاه تیلباق زا هدافتسا ماگنه

.دیراد هگن و دینزب هبرض ،دینیبب تغل گنهرف رد دیهاوخ یم هک یا هملک یور1 1

رظن دروم نتم ات دیشکب ار ای ،تسا هدشن باختنا دینک هاگن تغل گنهرف رد دیهاوخ یم هک یا هملک رگا

.دوش باختنا

.دینزب هبرض اه هنیزگ تسرهف رد تغل گنهرف یور2 2

هبرض نآ دولناد یارب تغل یگنهرف رانک رد یور ،تسا هدشن بصن هاگتسد یور لبق زا تغل گنهرف رگا

.دینزب

.دینک هدهاشم تغل گنهرف هرجنپ رد ار ینعم3 3

هحفص یور فیرعت یور ،رتشیب فیراعت هدهاشم یارب .دینزب هبرض یور ،هحفص مامت یامن هب رییغت یارب ای دوش هفاضا نات هقلاع دروم تاملک تسیل هب هملک ات دینزب هبرض یور ،تایئزج یامن رد .دینزب هبرض

.دینک هدافتسا وجتسج ترابع کی ناونع هب هملک نیا زا ات دینزب هبرض بو یوجتسج یور

)Screen Shot( هحفص زا یرادربسکع

.دیریگب شیامن هحفص زا سکع کی دینک‌یم هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه

هدش هتفرگ ریواصت دیناوت یم .دیراد هگن و هداد راشف نامزمه تروص هب ار شوماخ/نشور دیلک و یلصا هحفص دیلک

.دینک هدهاشم یرلاگ رد ار

تاعلاطا بسک یارب .دیریگب سکع هحفص زا دیناوت یم نینچمه ،هحفص پچ ای تسار فرط هب ناتتسد ندیشک اب

.دینک هعجارم تاکرح و اه تیلاعف هب ،رتشیب

.تسین نکمم هحفص زا یرادربسکع ،اه یگژیو و اه همانرب یضعب زا هدافتسا ماگنه

اه‌همانرب ندرک زاب

.دوش زاب ات دینک باختنا ار همانرب دامن کی اه همانرب هحفص ای یلصا هحفص رد

همانرب هرجنپ کی و دینزب هبرض یور ،هدش هدافتسا ًاریخا یاه همانرب تسرهف زا یا همانرب ندرک زاب یارب

.دینک باختنا ار ریخا

همانرب نتسب

همه نتسب یارب .دوش هتسب همانرب ات دیشکب پچ ای تسار تمس هب ار ریخا همانرب هرجنپ و دینزب هبرض یور

.دینزب هبرض همه نتسب یور ،ارجا لاح رد یاه همانرب

31