مقدمات

هظفاح تراک ندرک تمرف

.دینک تمرف هاگتسد یور ار هظفاح تراک .دشابن راگزاس هاگتسد نیا اب تسا نکمم هنایار اب هدش تمرف هظفاح تراک

تراک ندرک تمرف هظفاح تراک ندرک تمرف هریخذ لحم تاميظنت همانرب یور ،یلصا هحفص رد

.دینزب هبرض همه فذح SD

هظفاح تراک رد هدش هریخذ مهم تاعلاطا مامت زا نابیتشپ یاه‌هخسن هیهت ،هظفاح تراک ندرک تمرف زا لبق

.دوش یمن ،ربراک تامادقا لیلد هب تاعلاطا نتفر تسد زا لماش هدنزاس تنامض .دینکن شومارف ار

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

.دوش نشور هاگتسد ات دیراد هگن هیناث دنچ و دیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک

یور یاه‌لمعلاروتسد ،یا هناخراک تامیظنت هب ندنادرگزاب زا سپ ای راب نیلوا یارب هاگتسد ندرک نشور ماگنه

.دینک لابند ناتهاگتسد یزادنا‌هار یارب ار هحفص

.دینزب هبرض ندرک شوماخ یور سپس و دیراد هگن و دیهد راشف ار شوماخ/نشور دیلک ،هاگتسد ندرک شوماخ یارب

تروص هب ار ادص نازیم میظنت دیلک و شوماخ/نشور دیلک ،دش لاعفریغ ای داتفا راک زا امش هاگتسد رگا•

.دوش یزادنا هار هرابود ات دیراد هگن و دیهد راشف هیناث 7 زا شیب نامزمه

،اه ناتسرامیب و اهامیپاوه دننام ،تسا عونمم میس یب یاه هاگتسد زا هدافتسا هک دیتسه یقطانم رد یتقو•

.دینک یوریپ نیلوئسم طسوت هدش بصن تاروتسد و اهرادشه همه زا

یسمل هحفص

ثعاب دناوت یم نکاس هتیسیرتکلا ژراش هیلخت .دینک یریگولج یقرب لیاسو ریاس اب یسمل هحفص سامت زا•

.دوش یسمل هحفص درکلمع صقن

کون اب دایز راشف ای زیت ماسجا اب هبرض ندرک دراو زا ،یسمل هحفص هب همدص زا یریگولج یارب•

.دینک یراددوخ نآ یور ناتشگنا

.دنکن ییاسانش ار یسمل هحفص یجراخ یاه هبل رد ناتشگنا سمل تسا نکمم هاگتسد•

ندش هایس( ریوصت رییغت ثعاب تسا نکمم ینلاوط نامز تدم یارب یسمل هحفص ندرک اهر لاعفریغ•

.دینک شوماخ ار یسمل هحفص ،دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا یتقو .دوش ریوصت ندش رات ای )هحفص

.دینک هدافتسا اه تشگنا زا ،یسمل هحفص زا هدافتسا ماگنه دوش یم هیصوت•

15