مقدمات

.دوش لش ینیس ات دیهد رارق هظفاح تراک ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب قاجنس1 1

نکمم تروصنیا ریغ رد .دشاب هتفرگ رارق خاروس اب فاص یحطس رد هدنروآ نوریب قاجنس دینک هجوت

.دنیبب بیسآ هاگتسد تسا

.دیشکب نوریب هظفاح تراک فاکش زا یمارآ هب ار هظفاح تراک ینیس2 2

نییاپ تمس هب نآ گنر ییلاط یاه تمسق هک یا هنوگ هب دیهد رارق هظفاح تراک ینیس یور ار هظفاح تراک3 3

.دشاب

.دیراذگب هظفاح تراک ینیس فاکش نورد ار هظفاح تراک ینیس4 4

هظفاح تراک ندروآ نوریب

.دینک عطق هاگتسد اب لخاد زا ار نآ طابترا ادتبا ،رتشیب ینمیا یارب ،هظفاح تراک ندروآ نوریب زا شیپ

.دینزب هبرض هظفاح تراک ندرک ادج هریخذ لحم تاميظنت همانرب یور ،یلصا هحفص رد

.دوش لش ینیس ات دیهد رارق هظفاح تراک ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب قاجنس1 1

.دیشکب نوریب هظفاح تراک فاکش زا یمارآ هب ار هظفاح تراک ینیس2 2

.دیروآ نوریب ار هظفاح تراک3 3

.دیراذگب هظفاح تراک ینیس فاکش نورد ار هظفاح تراک ینیس4 4

ثعاب راک نیا ماجنا .دینکن جراخ ار هظفاح تراک ،تاعلاطا هب هاگتسد یسرتسد ای تاعلاطا لاقتنا ماگنه

زا لابق رد گنوسماس .دوش یم هاگتسد ای هظفاح تراک ندید بیسآ ای هداد ندش شودخم ای نتفر تسد زا

.درادن یتیلوئسم هدید بیسآ هظفاح یاه تراک زا تسردان هدافتسا رثا رد تاعلاطا نتفر تسد

14