مقدمات

)PIN( نیپ

.دینک دراو دییأت یارب هرابود ار روبع هملک سپس و دینک دراو مقر راهچ لقادح .تسا دادعا لماش طقف نیپ کی

زمر

یارب .دشاب مئلاع و دادعا زا رتکاراک 4 دیاب لقادح .تسا فورح و دادعا ،فلتخم یاهرتکاراک لماش روبع زمر

.دینک دراو ار روبع زمر هرابود ،دییأت

تشگنا رثا

تشگنا رثا صیخشت هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دینک تبث ،هحفص لفق ندرک زاب یارب ار دوخ یاه تشگنا رثا

.دینک هعجارم

نلاعا لنپ

نلاعا لنپ زا هدافتسا

یم نایامن تیعضو راون رد رگناشن یاهدامن ،خساپ‌یب یاه‌سامت ای اه‌مایپ ریظن یدیدج یاه‌نلاعا تفایرد ماگنه

.دینک هدهاشم ار تایئزج و هدرک زاب ار نلاعا لنپ ،اهدامن هرابرد رتشیب تاعلاطا هدهاشم تهج .دنوش

لااب فرط هب هحفص رد ،نلاعا لنپ نتسب یارب .دیشکب نییاپ تمس هب ار تیعضو راون ،نلاعا لنپ ندرک زاب یارب

.دیورب

25