مقدمات

هحفص کیکفت تلاح

.دینزب هبرض یور ،ریخا هدش هدافتسا یاه همانرب تسرهف ندرک زاب یارب1 1

.دینزب هبرض ریخا همانرب هرجنپ کی رد یور و دیورب نییاپ ای لااب تمس هب هحفص یور تشگنا اب2 2

.دوش یم یزادنا هار یناقوف هرجنپ رد یباختنا همانرب

.دینک باختنا یزادنا هار یارب ار یرگید همانرب3 3

.دینک لاعف ار هحفص کیکفت تلاح ، نتشاد هگن و ندز هبرض اب دیناوت یم نینچمه

33