ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

.دینک دراو مایپ کی و دینک هفاضا ار ناگدنریگ3 3

.ﺭﺗﺷﻳﺑ یﺎﻫ ﻪﻧﻳﺯﮔ ﻪﺑ ﯽﺳﺭﺗﺳﺩ

.ﻥﻳﺑﻁﺎﺧﻣ ﺕﺳﺭﻬﻓ ﺯﺍ ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

.ﻥﺎﮔﺩﻧﺭﻳﮔ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻓﺎﺿﺍ

.ﮏﺗﺭﻭﺻ ﺝﺭﺩ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻥﺗﺷﻭﻧ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻡﺎﻳﭘ ﻝﺎﺳﺭﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻝﻳﺎﻓ ﻥﺩﺭﮐ ﻪﻣﻳﻣﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینزب هبرض لاسرا یور ،مایپ لاسرا یارب4 4

اه مایپ هدهاشم

.دنوش یم یدنب هتسد نیبطاخم ساسا رب اه مایپ

.دوش لامعا امش یارب یفاضا هنیزه ،مایپ تفایرد یارب ،گنیمور تلاح رد تسا نکمم

.دینزب هبرض اه مايپ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار یبطاخم ،اه مایپ تسرهف رد2 2

.دینک هدهاشم ار ناتتاملاکم3 3

50