ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

رادشه گنز میظنت

.دینزب هبرض هریخذ یور و دینک میظنت ار یرادشه نامز

.دینزب هبرض دیلک هحفص یور ،رادشه گنز نامز ندرک دراو و دیلک هحفص ندرک زاب یارب

.دینزب هبرض هریخذ یور سپس و دینزب هبرض اه‌هنیزگ یور ،فلتخم رادشه یاه هنیزگ اب رادشه میظنت یارب

هبرض اهرادشه تسرهف رد دوجوم رادشه رانک رد تعاس دامن یور ،اهرادشه یزاس لاعفریغ ای یزاس لاعف یارب

.دینزب

رادشه یزاس فقوتم

رادشه ات دینزب هبرض ترچ یور ،دیا‌هدرک لاعف ار قیوعت هنیزگ ًلابق رگا .دینزب هبرض وغل یور رادشه فقوت یارب

.دوش رارکت صخشم نامز تدم کی زا سپ

اهرادشه فذح

.دینزب هبرض ار اهرادشه تسرهف رد دوجوم رادشه کی یور

یناهج تعاس

.دینزب هبرض یناهج تعاس تعاس یور ،اه همانرب هحفص رد

تعاس داجیا

.دینزب هبرض یور سپس و هدرک باختنا ار رهش کی نیمز هرک زا ای دینک دراو رهش کی مان

اهتعاس فذح

.دینزب هبرض ار تعاس کی یور

75