تنظيمات

هارمه نفلت لاصتا هطقن زا هدافتسا

هدافتسا اه‌هاگتسد ریاس اب هارمه تنرتنیا یراذگ کارتشا یارب هارمه نفلت لاصتا هطقن کی ناونع هب دوخ هاگتسد زا

.دینک

.دینزب هبرض هارمه نفلت لاصتا هطقن تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض دیلک یور2 2

یاه هکبش تسیل رد ار امش هاگتسد دنناوت یم رگید یاه هاگتسد .دوش‌یم نایامن تیعضو راون رد دامن

.دننک ادیپ Wi-Fi

هارمه نفلت لاصتا هطقن یدنبرکیپ رتشیب یور ،هارمه نفلت لاصتا هطقن یارب روبع زمر کی میظنت تهج

.دینزب هبرض هریخذ یور و هدرک دراو روبع زمر کی سپس .دینک باختنا ار تینما حطس و دینزب هبرض

.دینک باختنا Wi-Fi یاه‌هکبش تسرهف زا ار نآ و دیزادرپب دوخ هاگتسد یوجتسج هب ،رگید هاگتسد هحفص رد3 3

.دینک هدافتسا تنرتنیا هب یسرتسد یارب هاگتسد هارمه تنرتنیا زا ،لصتم هاگتسد رد4 4

هداد زا هدافتسا نازیم

.دینک یشرافس ار یزاس دودحم هب طوبرم تامیظنت و هدرک هدهاشم ار دوخ تنرتنیا فرصم رادقم

.دینزب هبرض هداد زا هدافتسا نازیم یور ،تامیظنت هحفص رد

.دینک هدافتسا هارمه نفلت هکبش تنرتنیا زا هک دینک میظنت یروط ار هاگتسد :هارمه تنرتنیا

.دینک نییعت هارمه تنرتنیا فرصم یارب یتیدودحم :هارمه نفلت هداد تیدودحم میظنت

.دینزب هبرض هرود رییغت یور ،لرتنک یاه هرود تهج هناهام تروص هب خیرات رییغت یارب

هداد فرصم ندرک دودحم

نفلت هداد تیدودحم میظنت دیلک یور سپس و دینزب هبرض هداد زا هدافتسا نازیم یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دوش لاعف ات دینزب هبرض هارمه

.دیشکب نییاپ ای لااب تمس هب ار تیدودحم میظنت راون ،تیدودحم میظنت یارب2 2

.دیشکب نییاپ ای لااب تمس هب ار راطخا میظنت راون ،فرصم رادشه حطس میظنت یارب3 3

.دهد یم راطخا امش هب هاگتسد ،راطخا حطس هب ندیسر تروص رد

84