نيبرود 53 یرلاگ 62 دنمشوه ریدم 64 میوقت 65

SideSync 3.0‏ 67 کیزوم 72 ویدیو 73 تشادداي 74 تعاس 74 باسح نيشام 76

Google یاه‌همانرب 77

تاميظنت

یفرعم

79

Wi-Fi‏ 79

ثوتولب

81

زاورپ تلاح

83

تنرتنیا لاصتا و هارمه نفلت لاصتا هطقن

83

هداد زا هدافتسا نازیم

84

هارمه نفلت یاه هکبش

85

رتشیب لاصتا تامیظنت

85

اه‌نلاعا و اهادص

87

شيامن هحفص

88

تاکرح و اه تیلاعف

88

اه‌همانرب

89

هنیمز سپ ریوصت

89

تینما و لفق هحفص

89

بلاطم تسرهف

تامدقم

هیلوا تاکن

4

لوصحم هبعج تایوتحم

5

هاگتسد یلک یامن

6

یرتاب

8

تراک USIM ای تراک میس

11

هظفاح تراک

13

هاگتسد ندرک شوماخ/نشور

15

یسمل هحفص

15

یلصا هحفص

18

لفق هحفص

24

نلاعا لنپ

25

نتم ندرک دراو

29

)Screen Shot( هحفص زا یرادربسکع

31

اه‌همانرب ندرک زاب

31

یا‌هرجنپ دنچ

32

اه هداد و هاگتسد تیریدم

37

نویزیولت هب لاصتا

41

یدربراک یاه همانرب

اه‌همانرب فذح ای بصن

43

یصخش یاهلياف

44

نفلت

45

نیبطاخم

48

اه مايپ

49

تنرتنيا

51

لیمیا

52

2