مقدمات

هدنامیقاب ژراش نامز هدهاشم

.دینزب هبرض یرتاب تاميظنت همانرب یور و دینک زاب ار یلصا هحفص ،ژراش نامز

هک ینامز .دشاب هتشاد قرف ژراش طیارش و امش هاگتسد تیعضو هب هتسب تسا نکمم ژراش یعقاو نامز

هداد ناشن هدنامیقاب ژراش نامز تسا نکمم دینک یم ژراش مرگ رایسب ای درس رایسب طیارش رد ار هاگتسد

.دوشن

یرتاب فرصم شهاک

.دهد یم هئارا یرتاب یورین فرصم رد ییوج هفرص یارب ار یفلتخم یاه هنیزگ امش هاگتسد

.دینک هنیهب ار هاگتسد ،دنمشوه تیریدم زا هدافتسا اب•

.دیربب باوخ تلاح هب ار هاگتسد ،شوماخ/نشور دیلک نداد راشف اب دینک یمن هدافتسا هاگتسد زا هک یماگنه•

.دینک لاعف ار ورین هریخذ تلاح•

.دیدنبب ار یرورضریغ یاه همانرب•

.دینک لاعفریغ ار نآ ،دینک یمن هدافتسا ثوتولب زا هک یماگنه•

.دینک لاعفریغ ار نآ ،دینک یمن هدافتسا Wi-Fi زا هک یماگنه•

.دینک لاعفریغ ار اه همانرب راکدوخ یزاس ماگمه•

.دیهد شهاک ار هنیمز سپ رون نامز تدم•

.دیهد شهاک ار هحفص ییانشور•

یرتاب ژراش هرابرد یتاکن و یطایتحا تامادقا

.دوش یم هداد ناشن یلاخ یرتاب دامن ،تسا فیعض یرتاب هک یماگنه•

نشور زا لبق .دوش نشور رژراش لاصتا زا سپ هلصافلاب دناوت یمن هاگتسد ،دوش هیلخت لماک روطب یرتاب رگا•

.دوش ژراش هقیقد دنچ ،هدش هیلخت یرتاب ات دیهدب هزاجا ،هاگتسد ندرک

دحاو نآ رد دنراد رگید هاگتسد هب لاصتا هب زاین هک ییاه همانرب زا ای هکبش یاه همانرب ،همانرب نیدنچ زا رگا• لاقتنا نیح رد قرب عطق ای هکبش لاصتا عطق زا بانتجا یارب .دوش یم یلاخ عیرس یلیخ یرتاب ،دینک هدافتسا

.دینک هدافتسا اه همانرب نیا زا یرتاب لماک ژراش زا سپ هشیمه ،اه هداد

رت فیعض یکیرتکلا نایرج لیلدب تسا نکمم ،هنایار دننام ،USB قرب روتپادآ زا ریغ ییورین عبنم زا هدافتسا•

.دوش یرتاب ژراش نامز ندش رت ینلاوط ثعاب

9