مقدمات

تراک USIM ای تراک میس

تراک USIM ای تراک میس بصن

.دینک دراو ار هارمه نفلت سیورس هدنهد هئارا طسوت هدش هئارا تراک USIM ای تراک میس

.دنک یم راک تراک میس ونان اب طقف هاگتسد•

یارب .دنشابن سرتسد رد تسا نکمم سیورس هدنهد هئارا هب هتسب LTE یاه سیورس زا یضعب•

.دیریگب سامت دوخ سیورس هدنهد هئارا اب ،سیورس ندوب سرتسد رد هرابرد رتشیب تاعلاطا

۴

۳

۲

۱

.دوش لش ینیس ات دیهد رارق تراک میس ینیس رد دوجوم خاروس رد ار هدنروآ نوریب قاجنس1 1

نکمم تروصنیا ریغ رد .دشاب هتفرگ رارق خاروس اب فاص یحطس رد هدنروآ نوریب قاجنس دینک هجوت

.دنیبب بیسآ هاگتسد تسا

11