ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

ﯽﻠﻌﻓ ﺕﻟﺎﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یﺎﻫﻭﻳﺩﻳﻭ ﻭ ﺎﻫ ﺱﮑﻋ ﻩﺩﻫﺎﺷﻣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻩﺩﺷ ﻪﺗﻓﺭﮔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻊﻳﺭﺳ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻭﻳﺩﻳﻭ ﻁﺑﺿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻥﺗﻓﺭﮔ ﺱﮑﻋ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﺕﺎﻣﻳﻅﻧﺗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ﻭﻠﺟ ﺎﻳ ﺏﻘﻋ ﻥﻳﺑﺭﻭﺩ ﺏﺎﺧﺗﻧﺍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یﺭﺍﺩﺭﺑﺳﮑﻋ یﺎﻫ ﺕﻟﺎﺣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای .دیشکب تسار فرط هب ار ناتتشگنا ،یرادربسکع یاه تلاح زا یتسرهف هب یسرتسد یارب ،شیامن شیپ هحفص رد

.دیورب پچ تمس هب ،دیتفرگ هک ییاهویدیو و اه سکع ندید یارب

.دشاب توافتم تسا نکمم شیامن شیپ هحفص ،هدافتسا دروم نیبرود و یرادربسکع تلاح هب هتسب•

.دوش یم هتسب ،دوشن هدافتسا یتقو راکدوخ روطب نیبرود•

هب هک ییاه تلاح زا یخرب رد تسا نکمم ،تروص نیا ریغ رد .دشاب زیمت زنل هک دینک لصاح نانیمطا•

.دنکن راک یتسرد هب هاگتسد دنراد زاین لااب حوضو

زاب هیواز یاه سکع رد یرصتخم جاجوعا تسا نکمم .دشاب یم زاب هیواز زنل کی یاراد ولج نیبرود•

.تسین هاگتسد ییاراک رد لاکشا دوجو هدنهد ناشن نیا و دوش داجیا

.دبای شهاک طبض نامز رثکادح تسا نکمم ،لااب حوضو اب ملیف طبض تروص رد•

لفق هحفص رد نیبرود یارجا

.دینک ارجا لفق هحفص رد ار نيبرود ،عیرس سکع نتفرگ یارب

.دیشکب گرزب هریاد زا نوریب هب ار ،لفق هحفص رد

.دشابن دوجوم ،امش هقطنم ای سیورس هدنهد هئارا هب هتسب تسا نکمم یگژیو نیا•

زا یخرب ،دینک یزادنا هار لفق هحفص زا ار نيبرود ،دنتسه لاعف یتینما یاه یگژیو هکینامز رگا•

.دوب دنهاوخن سرتسد رد نیبرود یاه یگژیو

54