ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

نیبرود تامیظنت

عیرس تامیظنت

.دینک هدافتسا ریز عیرس تامیظنت زا ،شیامن شیپ هحفص رد

توافتم ،دوش یم هدافتسا نیبرود مادک هکنیا و یرادربسکع تلاح ربانب سرتسد رد یاه هنیزگ تسا نکمم

.دشاب

یاه هولج دولناد یارب .دینک هدافتسا یرادربملیف و یرادربسکع ماگنه رد یریوصت هژیو یاه هولج زا :

.دینزب هبرض دولناد یور ،رتشیب

،ریوصت یهدرون هبساحم یارب زکرم کی .دنک یم نییعت ار رون ریداقم هبساحم یارب ار یجنسرون شور : • زکرمتم تمسق رون زا ،ریوصت یهدرون هبساحم یارب هطقن کی .دنک یم هدافتسا ریوصت زکرم تمسق رون زا

.دنک یم یریگ نیگنایم هنحص مامت رون زا سيرتام .دنک یم هدافتسا هدش

.دینک باختنا ار نیبرود راکدوخ یرادرب سکع زا لبق ریخأت نامز تدم :

.دینک میظنت ار یرانک راون ،رت‌میلام یاهریوصت نتشاد و نشور یاه‌هرهچ اب یسکع نتفرگ یارب :

نیبرود تامیظنت

.دینزب هبرض یور ،شیامن شیپ هحفص رد

توافتم ،دوش یم هدافتسا نیبرود مادک هکنیا و یرادربسکع تلاح ربانب سرتسد رد یاه هنیزگ تسا نکمم

.دشاب

حوضو زا هدافتسا .دینک باختنا اه سکع یارب ار حوضو نازیم :)ولج( سکع هزادنا / )بقع( سکع هزادنا

.دننک یم لاغشا ار هظفاح زا یرتشیب یاضف یلو دوش یم اه سکع رتلااب تیفیک بجوم رتلااب

حوضو زا هدافتسا .دینک باختنا اهویدیو یارب ار حوضو نازیم :)ولج( ویدیو هزادنا / )بقع( ویدیو هزادنا

.دننک یم لاغشا ار هظفاح زا یرتشیب یاضف یلو دوش یم اهویدیو رتلااب تیفیک بجوم رتلااب

نتفرگ یارب نآ زا دیناوتب ات ،دهد صیخشت ار ناتتسد فک هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :تاکرح لرتنک

.دینک هدافتسا دوخ زا هرترپ

دینک هنوراو ار ریوصت ،ولج نیبرود اب یرادربسکع ماگنه :دوش یم هدید هک یتروص نامه هب اه‌سکع هریخذ

.دوش هتخاس یلصا هنحص زا راو هنیآ ریوصت کی ات

.یرادربملیف ماگنه نیبرود شزرل زا یشان یرات فذح ای شهاک یارب ریگ شزرل ندرک لاعف :ویدیو تیبثت

61