ضمیمه

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه

مایپ ،نیبرود یزادنا هار ماگنه رگا .دشاب هتشاد نیبرود یزادنا هار یارب یفاک یرتاب یورین و هظفاح دیاب امش هاگتسد :دینک ناحتما ار ریز یاهراک ،دندش رهاظ اطخ یاه

.دینک ژراش ار یرتاب•

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

همانرب زا هدافتسا یارب نانچمه اهراک نیا ماجنا زا دعب هک یتروص رد .دینک یزادنا هار هرابود ار هاگتسد•

.دیریگب سامت گنوسماس تامدخ زکرم اب ،دیتشاد لکشم نیبرود

تسا شیامن شیپ زا رت نییاپ سکع تیفیک

.دشاب توافتم اه سکع تیفیک دراد ناکما یرادربسکع یاه کینکت و طیحم هب هتسب•

ای هدش زیون راچد ریوصت دراد ناکما ،دیریگب هتسب یاضف ای بش رد ،کیرات یاه طیحم رد ار اه سکع رگا•

.دبای شهاک نآ حوضو

دنوش یم رهاظ اطخ یاه مایپ ،یا هناسردنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه

وربور اطخ یاه مایپ اب ای دندشن شخپ یاه لیاف دوخ هاگتسد یور یا هناسر دنچ یاه لیاف ندرک زاب ماگنه رگا :دینک ناحتما ار ریز یاهراک ،دیدش

.دینک دازآ ار هظفاح یاضف زا یرادقم ،هاگتسد زا اه لیاف فذح ای هنایار هب اه لیاف لاقتنا اب•

یقیسوم لیاف رگا .دشاب هدشن تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب یقیسوم لیاف هک دینک لصاح نانیمطا• یارب ار بسانم دیلک ای زوجم هک دینک لصاح نانیمطا ،تسا هدش تظفاحم )DRM( لاتیجید قوقح تیریدم اب

.دیراد رایتخا رد لیاف شخپ

ای DivX ریظن لیاف تمرف کی زا رگا .دوش یم ینابیتشپ هاگتسد طسوت لیاف یاه تمرف هک دینک لصاح نانیمطا• زا امش هاگتسد هکنیا زا یهاگآ یارب .دنک ینابیتشپ نآ زا هک دینک بصن ار یا همانرب ،دوش‌یمن ینابیتشپ AC3

.دینک هعجارم www.samsung.com هب دنک یم ینابیتشپ یلیاف یاه تمرف هچ

واه سکع دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ هدش هتفرگ هاگتسد نیا طسوت هک ییاه ملیف و اه سکع زا امش هاگتسد•

.دوشن هداد ناشن یتسرد هب اه هاگتسد ریاس هلیسوب هدش هتفرگ یاه ملیف

اه سیورس ریاس یاه هدنهد هئارا ای هکبش سیورس هدنهد هئارا طسوت هک یا هناسردنچ یاه لیاف زا امش هاگتسد• ریوصت ای ملیف ،سامت گنز ریظن تنرتنیا رد جیار تایوتحم زا یخرب دراد ناکما .دنک یم ینابیتشپ دنتسه زاجم

.دننکن لمع امش هاگتسد رد هنیمز سپ

104