ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

نیبطاخم

یفرعم

.هاگتسد نیا رد اه بطاخم تیریدم ای دیدج نیبطاخم ندوزفا

نیبطاخم ندوزفا

یتسد تروصب نیبطاخم داجیا

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار بطاخم تاعلاطا یزاس هریخذ یاضف و دینزب هبرض یور2 2

.دینک دراو ار بطاخم تاعلاطا3 3

.دینک هفاضا ریوصت کی :

.دینک فذح ای هدرک هفاضا ار بطاخم تاعلاطا زا شخب کی کی : /

.دینزب هبرض هریخذ یور4 4

.دینزب هبرض نفلت یور و دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،دیلک هحفص زا نیبطاخم تسرهف هب نفلت هرامش ندوزفا یارب

ودینک دراو ار هرامش .دینزب هبرض دیلک هحفص ندرک زاب یارب یور ،دشن نایامن هحفص یور دیلک هحفص رگا

.دینزب هبرض نیبطاخم هب ندوزفا یور

یور و دینک زاب ار اه همانرب هحفص ،یتفایرد یاه مایپ ای اه سامت زا نیبطاخم تسرهف هب نفلت هرامش ندوزفا یارب

.دینزب هبرض اه بطاخم زا یکی ← شرازگ نفلت

نیبطاخم ندرک دراو

.دینک دراو ناتدوخ هاگتسد هب یزاس هریخذ یاه سیورس زا ار نیبطاخم

.دینزب هبرض نیبطاخم یور اه همانرب هحفص رد1 1

کی سپس و دینزب هبرض دورو نیبطاخم رودص/دورو تاميظنت رتشیب یور نیبطاخم تسرهف رد2 2

.دینک باختنا ار ندرک دراو یارب ار هنیزگ

48