ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

Google یاه‌همانرب

نکمم .دهد‌یم هئارا ناربراک هب ار راک و بسک یاه‌همانرب و ،یعامتجا هکبش ،یمرگرس یاه همانرب ،Google هب ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دیشاب هتشاد زاین اه‌همانرب یخرب هب یسرتسد یارب Google باسح کی هب تسا

.دینک هعجارم یربراک یاه باسح

هعجارم رظن دروم همانرب رد دوجوم یامنهار یونم هب ،اه همانرب زا کی ره دروم رد رتشیب تاعلاطا ندید یارب

.دینک

هتشاد یتوافتم مان ای دنشابن سرتسد رد تسا نکمم ،هقطنم ای تامدخ هدنهد هئارا هب هتسب اه‌همانرب زا یخرب

.دنشاب

Chrome

.دینک رورم ار بو تاحفص و دینک وجتسج ار تاعلاطا

Gmail

.دینک تفایرد و لاسرا Google Mail سیورس قیرط زا ار اه‌لیمیا

Maps

.دینک هدهاشم ار فلتخم یاه ناکم هب طوبرم تاعلاطا و دیدرگب اه‌ناکم لابند هب ،دیبایب هشقن رد ار ناتناکم

Play Music

.دیراذگب کارتشا هب ار نآ و دیهد شوگ نآ هب ،دیدرگب دیدج یقیسوم لابند هب

Play یاه‌ملیف

دینک دولناد Play هاگشورف زا ار یعونتم یاه ملیف و دینک اشامت ار ناتهاگتسد رد هدش هریخذ یاهودیو

Drive

هب نارگید اب ار نآ و دیشاب هتشاد یسرتسد اهنآ هب اج همه زا ،دینک هریخذ یربا هریخذ یاضف رد ار ار دوخ تایوتحم

.دیراذگب کارتشا

YouTube

.دیراذگب کارتشا هب نارگید اب ار نآ و دیزادرپب ویدیو تخاس ای اشامت هب

77