تنظيمات

.دینزب هبرض لاصتا یور3 3

زاین نودب ،دشاب سرتسد رد هکبش نیا هک راب ره ،تسا لصتم Wi-Fi هکبش کی هب هاگتسد هک یماگنه راکدوخ لاصتا زا یریگولج یارب .دوش‌یم لصو هکبش نآ هب هرابود هاگتسد ،روبع زمر ندرک دراو هب

.دینزب هبرض نک شومارف یور و دینک باختنا اه‌هکبش تسیل زا ار نآ ،هکبش هب هاگتسد

Wi-Fi Direct‏

.دنک یم لصو مه هب Wi-Fi هکبش قیرط زا یسرتسد هطقن هب زاین نودب ار اه‌هاگتسد Wi-Fi Direct

.دینزب هبرض نآ ندرک لاعف یارب دیلک یور سپس و دینزب هبرض Wi-Fi‏یور ،تامیظنت هحفص رد1 1

.دینزب هبرض Wi-Fi Direct‏یور2 2

.دنوش یم تسرهف هدش ییاسانش یاه‌هاگتسد

Wi-Fi Direct هاگتسد هک دینک تساوخرد ،تسین تسیل رد دیوش لصتم نآ هب دیهاوخ یم هک یهاگتسد رگا

.دنک نشور ار دوخ

.دینک باختنا ندش لصتم یارب هاگتسد کی3 3

.دوش یم رارقرب اه هاگتسد نیب طابترا ،دنک یم لوبق ار Wi-Fi ‏Direct‏لاصتا تساوخرد رگید هاگتسد یتقو

هداد تفایرد و لاسرا

یلاثم ریز یاهراک .دیراذگب کارتشا هب اه‌هاگتسد ریاس اب ار یا‌هناسر یاه‌لیاف ای نیبطاخم ریظن ییاه‌هداد دیناوت‌یم

.دشاب یم رگید هاگتسد هب ریوصت کی لاسرا زا

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

.دینک باختنا ار ریوصت کی2 2

باختنا نآ هب ریوصت لاقتنا یارب ار یهاگتسد سپس و دینزب هبرض Wi-Fi Direct‏یراذگ‌کارتشا یور3 3

.دینزب هبرض کارتشا یور سپس و دینک

.دیریذپب رگید هاگتسد رد ار Wi-Fi Direct لاصتا تساوخرد4 4

.دوش یم لاسرا رگید هاگتسد هب لاصتا تساوخرد دنور نودب ریوصت ،دنشاب لصتم لبق زا اه هاگتسد رگا

80