ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

.دیهد رییغت ار شیامن‌شیپ هحفص داعبا :هدهاشم تلاح

اه هژوس باختنا ماگنه یدنب بیکرت رد امش هب ات دنک یم داجیا هحفص رد یجنرطش ییامنهار :یجنرطش طوطخ

.دنک کمک

.دینک همیمض سکع هب GPS ناکم بسچرب :ناکم یاه‌بسچرب

قطانم رد ای اه نامتخاس نیب دننام ،دشاب هتشاد دوجو یعنام لانگیس یارب تسا نکمم هک ییاه ناکم رد•

.دبای شهاک GPS لانگیس تدش تسا نکمم ،دعاسمان ییاوه و بآ طیارش رد ای ،عافترا مک

.دوش جرد اهنآ یور رب امش ناکم ،دینک یم دولپآ تنرتنیا یور رب ار دوخ یاهسکع یتقو تسا نکمم•

.دینک لاعفریغ ار ناکم بسچرب میظنت ،تیعضو نیا زا بانتجا یارب

.دهد شیامن ار اهنآ ،اه‌سکع نتفرگ زا سپ هک دینک میظنت یا هنوگ هب ار هاگتسد :اه‌سکع یسررب

.دینک باختنا ار هریخذ ناکم :هریخذ لحم

هاگتسد ،موز ای رتاش درکلمع لرتنک تهج ،ادص نازیم میظنت دیلک زا هدافتسا یارب :ادص نازیم یاهدیلک درکلمع

.دینک میظنت ار

.دینادرگ زاب هیلوا ضرف شیپ تلاح هب ار نیبرود تامیظنت :تامیظنت یناشنزاب

یرلاگ

یفرعم

.هاگتسد نیا رد هدش هریخذ یاهویدیو و اه سکع تیریدم و هدهاشم

اه ملیف ای ریواصت هدهاشم

.دینزب هبرض یرلاگ یور اه همانرب هحفص رد1 1

62