ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

نيبرود

یفرعم

.دینک یرادربملیف و یرادربسکع ،فلتخم تامیظنت و اه تلاح زا هدافتسا اب

یلصا یرادربریوصت

.دینک هدهاشم یرلاگ رد ار ناتیاهویدیو و اه سکع .دینک یرادربملیف و یرادربسکع دیناوت یم

.دینزب هبرض نيبرود یور اه همانرب هحفص رد

نیبرود زا هدافتسا بادآ

.دینکن طبض ویدیو ای دیریگن سکع اهنآ زا نیریاس هزاجا نودب•

.دینک یراددوخ دنتسین زاجم ینوناق ظاحل زا هک ییاهویدیو ای اه‌سکع طبض زا•

.دینک یراددوخ ،دوش‌یم نارگید یصوصخ میرح ضقن ثعاب هک ییاهویدیو طبض ای سکع نتفرگ زا•

ویدیو طبض ای نتفرگ سکع

.دینک سمل ،دینک سوکوف نآ یور رب دیهاوخ یم هک ار ریوصت زا یتمسق1 1

.دینزب هبرض یور ،ویدیو طبض یارب و یور ،سکع نتفرگ یارب2 2

تلاح زا ات دینک کیدزن مه هب ار تشگنا ود و دوش ییامنگرزب ریوصت ات دینک رود )مه زا( ار تشگنا ود•

.دوش جراخ ییامنگرزب

.دینزب هبرض نتفرگ یور ،نآ ندرک طبض ماگنه رد ملیف کی زا نتفرگ سکع یارب•

سوکوف یارب .دینزب هبرض دینک سوکوف دیهاوخ‌یم هک ییاج یور ،یرادربملیف ماگنه سوکوف رییغت یارب•

.دینزب هبرض یور ،هحفص زکرم رد

53