مقدمات

نویزیولت هب لاصتا

یفرعم

.دیراذگب کارتشا هب اه نآ نیب ار اوتحم یناسآ هب و دینک لصتم ناتهاگتسد هب ار ینویزیولت

یگژیو زا هک رتدیدج و 2015 تخاس گنوسماس دنمشوه یاه نویزیولت اب یگژیو نیا•

.تسا راگزاس ،دننک‌یم ینابیتشپ Bluetooth Low Energy \BLE\⤠

.دنوش رفاب اه لیاف زا یخرب تسا نکمم ،هکبش لاصتا هب هتسب ،شخپ ماگنه رد•

نویزیولت ندرک تبث

‏یگژیو زا هدافتسا اب یناسآ هب دیناوت یم ،نویزیولت تبث زا سپ .دینک تبث ناتهاگتسد رد ار نویزیولت

.دیراذگب کارتشا هب نویزیولت و هاگتسد نیب ار هحفص ،Briefing on TV

.دیهد رارق نویزیولت کیدزن ار ناتهاگتسد و دینک نشور ار نویزیولت1 1

.دینزب هبرض عیرس لاصتا یور و دینک زاب ار نلاعا لنپ2 2

.دینزب هبرض نویزیولت تبث یور و دینک باختنا ار نویزیولت3 3

هحفص یراذگ کارتشا

.دیراذگب کارتشا هب سکعلاب ای نویزیولت کی رد ار هاگتسد هحفص دیناوت یم

نویزیولت رد هاگتسد هحفص یراذگ کارتشا هب

هاگتسد یور دامن ،دیتسه ویدیو یاشامت لاح رد یتقو و ،تخانش ار هدش تبث نویزیولت ،ناتهاگتسد هکنیا زا سپ

.دینزب هبرض نویزیولت رد ناتهاگتسد زا ویدیو شخپ یارب دامن نیا یور .دوش یم هداد ناشن

ناتهاگتسد هحفص و دوش یم نشور راکدوخ روط هب ،تسا هدش تبث عیرس لاصتا اب و تسا شوماخ نویزیولت رگا

.دوش یم هداد شیامن نویزیولت هحفص یور

.دوش یم ینابیتشپ هاگتسد یلصا یویدیو هدننک شخپ همانرب طسوت طقف یگژیو نیا

41