ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

یرتاب

ندرک لاعف اب ،مک یرتاب ژراش یاراد هاگتسد یارب .دینک یسررب ار هاگتسد زا هدافتسا نامز و یرتاب هدنامیقاب یورین یورین ،دننک یم فرصم ار یرتاب ژراش زا یدایز رایسب رادقم هک ییاه همانرب نتسب و ورین هریخذ یاه یگژیو

.دینک ظفح ار یرتاب

تسا نکمم هدافتسا نامز .تسا یرتاب یورین ندش مامت زا لبق هدنامیقاب نامز رگناشن هدنامیقاب هدافتسا نامز

.دشاب توافتم درکراک طیارش و نات هاگتسد تامیظنت هب هتسب

هریخذ لحم

فذح ار هدنامیقاب و هدشن هدافتسا یاه لیاف دیناوت یم .دینک یسررب ار دوجوم و هدش هدافتسا هظفاح تیفرظ تیعضو

.دینک فذح ،دینک هدافتسا دیهاوخ یمن رگید هک ار ییاه همانرب و دینک

RAM

ار هدافتسا دروم RAM رادقم و دیدنبب ار هنیمز سپ یاه همانرب دیناوت یم .دینک یسررب ار دوجوم RAM نازیم

.دبای شیازفا هاگتسد تعرس ات دیهد شهاک

هاگتسد تینما

.دنک یم نکسا رازفادب رظن زا ار امش هاگتسد یگژیو نیا .دینک یسررب ار هاگتسد تینما تیعضو

میوقت

یفرعم

.دینک تیریدم ار نات ینامز همانرب ،هدنیآ فیاظو ای ور شیپ رد یاهراک ندرک دراو اب

دادیور داجیا

.دینزب هبرض میوقت یور ،اه همانرب هحفص رد1 1

.دینزب هبرض راب ود ای کی خیرات کی یور2 2

.دینزب هبرض و دینزب هبرض خیرات یور ،دراد دوجو یراک ای دادیور ،رظن دروم خیرات رد هک یتروص رد

65