ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

تاحفص نیب ندش اجباج

راشف ار لصتم هاگتسد رد یلصا هحفص دیلک ای شوماخ/نشور دیلک ،لصتم هاگتسد رد یعقاو هحفص زا هدافتسا یارب

.دوش یم نشور لصتم هاگتسد شیامن هحفص و دوش یم شوماخ یزاجم هحفص .دیهد

نفلت رگا .دیدرگرب نآ هب ات دینک کیلک هنایار رد تلبت یزاجم هحفص یور رب ،تسا لصو هنایار هب امش تلبت رگا

.دینزب هبرض تلبت هب رییغت یور رب تلبت رد ،تسا لصو تلبت هب دنمشوه

هحفص رد .دینک لرتنک و هدهاشم ار لصتم هاگتسد شیامن هحفص و یزاجم هحفص نامزمه روطب دیناوت یم

نیا تسا نکمم .دوش نشور لصتم هاگتسد شیامن هحفص ات دینزب هبرض یور رب یزاجم

.دنشابن دوجوم لصتم هاگتسد هب هتسب یگژیو

دروب پیلک و اه لیاف کارتشا

.دیراذگب کارتشا هب لصتم یاه هاگتسد نیب ار اه لیاف یتحار هب دیناوت یم

نوریب ای نورد هب ار یباختنا یاه لیاف سپس .دینک باختنا یزاجم هحفص زا نوریب ای یزاجم هحفص زا ار اه لیاف

.دنوش یم یپک رظن دروم هاگتسد رد یباختنا یاه لیاف .دینک اهر و دیشکب یزاجم هحفص

یاج و یپک ،دروب پیلک کارتشا یگژیو قیرط زا لصتم یاه هاگتسد نیب ار نتم یتحار هب دیناوت یم روطنیمه یاج یزاجم هحفص زا نوریب نتم تمسق رد ار نآ و دیرادرب ای هدرک یپک یزاجم هحفص زا ار نتم .دینک یراذگ

.سکعرب ای دینک یراذگ

هنایار سوام و دیلک هحفص کارتشا

.دینک لرتنک هنایار سوام و دیلک هحفص اب ار نآ و دینک هدافتسا ییاتود روتینام کی ناونعب دوخ تلبت شیامن هحفص زا

.دینزب هبرض یور ،یزاجم هحفص رد1 1

.دوش یم دیدپان هنایار شیامن هحفص زا یزاجم هحفص

70