ٜ⠆ㄆ䘆䔆䜀 ꤆✆ㄆ尨رد

یهدرون و سوکوف لفق

یهدرون هب یبایتسد تسا نکمم راکدوخ سوکوف تمسق زا جراخ رد هژوس نتشاد رارق و دیدش هریت/نشور تسارتنک سوکوف یارب رظندروم تمسق یور .دیریگب سکع سپس و دینک لفق ار یهدرون و سوکوف .دنک لکشم ار بسانم یم لفق یهدرون و سوکوف میظنت و هدش هداد ناشن تمسق نیا یور ‏AF/AE رداک ،دیراد هگن ار نآ و دینزب هبرض

.دنام یم یقاب لفق ،سکع نتفرگ زا سپ یتح میظنت نیا .دوش

.تسا دوجوم یرادربریوصت یاه تلاح زا یخرب رد طقف یگژیو نیا

راکدوخ تلاح

.دنک نییعت سکع یارب ار لآ‌هدیا تلاح و هدرک یبایزرا ار فارطا طیحم دهد یم ناکما نیبرود هب راکدوخ تلاح

.دینزب هبرض راکدوخ تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد

یا هفرح تلاح

.دیریگب سکع ،ISO‏و یهدرون رادقم دننام ،یرادربسکع فلتخم یاه هنیزگ یتسد میظنت اب

دوخ هاوخلد هب ار تامیظنت و دینک باختنا ار اه هنیزگ .دینزب هبرض هژیو تلاح یور ،شیامن شیپ هحفص رد

.دینزب هبرض سکع نتفرگ یارب یور سپس و دینک میظنت

.دنشاب هتشاد یعقاو هب کیدزن یگنر فیط ریواصت ات دینک باختنا بسانم یدیفس لداعت نازیم کی :

یارب نییاپ ریداقم .دوش یم نیبرود رون تیساسح لرتنک ثعاب راک نیا .دینک باختنا ار ISO رادقم : • ISO تامیظنت ،لاح نیا اب .دنتسه رون مک ای عیرس کرحتم ءایشا یارب رتلااب ریداقم .دنتسه ینارون نکاس ءایشا

.دنوش سکع رد زیون داجیا ثعاب دنناوت یم رتلااب

یم تفایرد نیبرود رگسح هک تسا یرون نازیم هدننک صخشم هنیزگ نیا .دیهد رییغت ار یهدرون رادقم :

.دینک هدافتسا رتلااب یهدرون زا ،رون مک طیارش یارب .دنک

55